Hoppa till innehåll

Stadgar

Kalmar Rostad Linjeförening

Stadgar

Antagna 2015-02-22.

Senast reviderade 2022-01-19

Innehållsförteckning

1§ Föreningens syfte och ändamål

1.1§ Beslutande organ

1.2§ Verksamhets- räkenskapsår

1.3§ Stadgetolkning

1.4§ Stadgeändring

2§ Medlemskap

2.1§ Pedagogalliansen

2.2§ Uteslutning av medlem

3§ Föreningsmöten

3.1§ Utlysning

3.2§ Beslutsförhet

3.3§ Årsmöte

        3.3.1§ Revisorer

        3.3.2§ Valberedning

3.4§ Medlemsmöte

3.5§ Valmöte

3.6 Fyllnadsval

4§ Styrelsen

4.1§ Styrelsens sammanträden

4.2§ Tillsättning av ledamot

4.3§ Utskott

4.4§ Misstroendeförklaring

5§ Upplösning

1§ Föreningens syfte och ändamål

Kalmar Rostad Linjeförening, förkortat KAROLIN, har som syfte att organisera lärarstudenterna vid Linnéuniversitetet campus Kalmar.

Föreningens ändamål är att tillstå lärarstudenterna vid Linnéuniversitetet campus Kalmar med utbildningsbevakning och stöd gentemot Linnéuniversitetet under deras studietid. KAROLIN skall erbjuda sina medlemmar ett forum för umgänge och bildning.

De fysiska personer som upptagits som medlemmar utgör föreningen.

KAROLIN är en religiöst och partipolitiskt obunden förening.

1.1§ Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är förenings- och styrelsemöten där årsmötet är föreningens högst beslutande organ.

1.2§ Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets-/räkenskapsår löper från första februari till sista januari.

1.3§ Stadgetolkning

När fall uppstår där delade meningar råder angående tolkning av stadgan skall frågan hänskjutas till nästkommande föreningsmöte. Vid brådskande fall har styrelsen tolkningsrätt.

1.4§ Stadgeändring

Medlem i föreningen kan inkomma med förslag om stadgeändring senast tre (3) veckor före års- eller medlemsmöte.

För att stadgeändringar skall antas av föreningen krävs kvalificerad majoritet (2/3 av rösterna) av de närvarande medlemmarna med rösträtt, i enlighet med 2§ Medlemskap, på två efter varandra följande föreningsmöten.

2§ Medlemskap

Medlemskap i KAROLIN kan anskaffas av studenter på lärarprogrammet vid Linnéuniversitetet campus Kalmar (undantaget Stödmedlemskap) och existerar i fyra former:

 1. Ordinarie medlemskap,
  medlemskap går att erhålla för ett eller flera år. Ordinarie medlem innehar närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på föreningsmöten;
 2. Stödmedlemskap,
  stödmedlemskap kan anskaffas av den som vill stödja föreningen och som inte studerar vid lärarprogrammet på Linnéuniversitetet campus Kalmar. Stödmedlem innehar närvaro- och yttranderätt på föreningsmöten;
 3. Livstidsmedlemskap;
  livstidsmedlemskap kan erhållas av medlem (ej stödmedlem) som bedrivit ett aktivt arbete för föreningen. Beslut angående livstidsmedlemskap skall tas på ett föreningsmöte. Livstidsmedlem har närvaro-, yttrande-, förslags-, och rösträtt på föreningsmöten under sin aktiva studietid. Därefter har livstidsmedlemmen närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på föreningsmöten;
 4. Hedersmedlemskap,
  hedersmedlemskap kan erhållas av en person som utmärkt sig på ett exceptionellt och förtjänstfullt sätt och engagerat stöttat föreningen och dess verksamhet. Utmärkelsen är på livstid och årsmötet innehar rätten att utse hedersmedlem. Hedersmedlem innehar närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på föreningsmöten. 

Medlemskap erhålls vid betalning av medlemsavgift eller vid beslut på föreningsmöte/årsmöte.

Nominering till livstidsmedlemskap och hedersmedlemskap kan göras av medlem (ej stödmedlem) i föreningen. Nominering till hedersmedlemskap skall inkomma till valberedningen senast fyra (4) veckor före årsmötet.

Efter inkommen nominering av hedersmedlem ska valberedningen bereda valet av denne. Val av hedersmedlem ska följa en redogörelse hur individen utmärkt sig på ett exceptionellt vis i sitt arbete för föreningens bästa. 

Styrelseledamot är att betrakta som medlem utan rösträtt på föreningens föreningsmöten. 

2.1§ Pedagogalliansen

Medlemmar i föreningen Pedagogalliansen (PEDAL) vid Linnéuniversitetet campus Växjö innehar rätten att närvara på KAROLINs aktiviteter. PEDALs medlemmar innehar närvaro-  och yttranderätt på KAROLINs föreningsmöten.

2.2§ Uteslutning av medlem

Om nybliven medlem icke uppfyller kraven för det anskaffade medlemskapet kan styrelsen besluta om att upphäva medlemskapet. 

Medlem som aktivt motarbetar KAROLIN och dess verksamhet, eller drar vanära över föreningen, kan få sitt medlemskap upphävt av styrelsen.

Nästkommande föreningsmöte har sedan i uppgift att bekräfta eller upphäva beslutet. Vid uteslutning betalas ej medlemsavgiften tillbaka.

2.3§ Introduktionspolicy

Punkterna i Linnékårens aktuella introduktionspolicy gäller, utöver introduktionsengagerade, även för samtliga som bär KAROLINs gula overall. Överträdelser mot policyn hanteras vid smärre överträdelser genom varning och i grövre fall genom att bli avstängd från resterande tid av den aktuella introduktionen. 

3§ Föreningsmöten

Föreningsmöten finns i tre olika former – årsmöte, valmöte, medlemsmöten.

Till föreningsmöten har medlemmar rätt att närvara i enlighet med 2§ Medlemskap. Personer utan medlemskap i föreningen kan adjungeras för att få närvarorätt med eller utan yttrande- och förslagsrätt.

Rösträtten är personlig och får ej överlåtas till ombud.

Mandatperioden för alla uppdrag är ett (1) år.

Vid personval ska sluten votering genomföras om så begärs. 

3.1§ Utlysning

Föreningsmöten skall utlysas minst tre (3) veckor före mötet och handlingar till föreningsmöten skall finnas medlemmarna tillhanda senast en (1) vecka före mötet och i kallelsen skall det framgå var handlingarna finns tillgängliga.

Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast tre (3) veckor före föreningsmöte. Styrelsen är skyldig att presentera motionssvar till motioner som inkommit i tid, senast två (2) veckor före föreningsmöte. 

Fråga gällande stadgeändring eller val måste finnas med i kallelsen.

Beslut gällandes stor ekonomisk betydelse för föreningen och/eller medlemmarna får inte fattas om frågan inte utlysts i kallelsen.

3.2§ Beslutsförhet

Föreningsmöten är beslutsmässiga när minst fem (5) medlemmar med rösträtt är närvarande samt en beslutsmässig styrelse. 

Beslut på föreningsmöten tas genom enkel majoritet.

Vid lika röstetal vid medlemsmöten skall omröstning ske två (2) gånger. Vid oförändrat resultat skall frågan bordläggas till nästa möte. Skulle omröstning vid det efterföljande mötet sluta med lika röstetal har föreningsordförande utslagsröst.

3.3§ Årsmöte

Årsmötet skall hållas under de två (2) sista veckorna av januari månad.

Årsmötet har att behandla:

 • Avgångsberättelse.
 • Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret;
 • Nyvalda styrelsens vision.
 • Fastställande av medlemsavgift;
 • Propositioner från styrelsen samt i rätt tid inkomna motioner;
 • Val av revisorer;
 • Val av valberedning.

3.3.1§ Revisorer

Revisorerna bör vara minst två (2) till antalet. 

Revisorerna innehar rätten att få insyn i styrelsens arbete och har rätt att närvara på styrelsens sammanträden.

Underlag för revision skall vara revisorerna tillhanda senast första veckan i februari.

Revisorerna skall granska föreningens verksamhet och räkenskaper under verksamhets- och räkenskapsåret och skall senast åtta (8) dagar före medlemsmötet där ansvarsfriheten behandlas överlämna revisionsberättelsen till styrelsen.

Valbar till revisor är såväl medlem som icke medlem. 

3.3.2§ Valberedning

Uppdraget för valberedningen är att förbereda föreningens val av styrelse, revisorer och hedersmedlemmar. 

De nominerade samt valberedningens rekommendationer skall presenteras en (1) vecka innan val.

Valberedningen skall bestå av minst tre (3) och max fem (5) ledamöter varav en utses till sammankallande.

Valberedningen sammanträder på kallelse av sammankallande eller av minst halva valberedningen. Kallelsen skall utkomma minst en (1) vecka innan sammanträdet.

Valbar till valberedning är såväl medlem som icke medlem. 

3.45§ Valmöte

Valmöte skall hållas senast andra veckan i december och då skall en ny styrelse väljas. 

Styrelsens mandatperiod tar sin början vid nästkommande årsmötes avslutande.

Styrelsen skall bestå av minst elva (11) ledamöter:

 1. Ordförande;
 2. Vice ordförande;
 3. Kassör;
 4. Utbildningsbevakare;
 5. Sexmästare;
 6. Vice sexmästare;
 7. Vice sexmästare;
 8. Sekreterare;
 9. Medieansvarig;
 10. Sponsringsansvarig;
 11. Kårhusansvarig;

Utöver detta är det valmötet som avgör storleken på styrelsen.

Den som söker någon av ovan nämnda elva poster i styrelsen får ej ta del av utfrågningen av kandidater till samma post. 

Valbar till styrelsen är medlem i föreningen.

3.5§ Medlemsmöte

Styrelsen är ålagd att kalla till medlemsmöte minst en gång per termin. Medlemsmöte kan begäras av revisorerna eller minst tio (10) röstberättigade medlemmar.

Vid begäran om medlemsmöte skall styrelsen inom sju (7) dagar utlysa medlemsmöte att hållas inom sex (6) veckor.

Medlemsmöte har att behandla:

 1. Verksamhetsberättelse från styrelsen avseende tiden mellan det gällande mötet och det föregående;
 2. Ekonomisk berättelse från styrelsen avseende tiden mellan det gällande mötet och det föregående;
 3. Propositioner från styrelsen samt i rätt tid inkomna motioner.

På verksamhetsårets första ordinarie föreningsmöte skall styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhets-/räkenskapsåret, revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för föregående styrelse behandlas.

3.6 Fyllnadsval

Om det efter valmötet finns vakanta poster, eller om styrelseledamot avsäger sig sitt uppdrag, skall valberedningen, via styrelsen, kalla till fyllnadsval. Fyllnadsvalet skall utlysas snarast möjligt, dock senast fyra (4) veckor efter att en styrelseledamot avsagt sig sitt uppdrag eller om det efter valmötet finns vakanta poster.

På fyllnadsvalet får endast frågor som står med i kallelsen behandlas.

4§ Styrelsen

Mellan föreningsmöten är styrelsen föreningens beslutande organ. Styrelsen innehar ansvaret att förverkliga de beslut som tas på föreningsmöten. 

4.1§ Styrelsens sammanträden

Ordföranden eller minst halva styrelsen kallar till styrelsemöte.

Styrelsen är beslutsmässig då hela styrelsen är kallade och minst halva styrelsen är närvarande.

Beslut tas genom enkel majoritet, vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

Vid personval tas beslut med kvalificerad majoritet (2/3 av rösterna).

Alla medlemmar i föreningen har närvarorätt på styrelsemöten. Personer utan medlemskap i föreningen kan adjungeras för att få närvarorätt med eller utan yttrande- och förslagsrätt.

Styrelsen har rätten att på styrelsemöten stänga punkter från medlemmar och adjungerade vid behov. Beslut måste redovisas i protokoll.

Styrelsen innehar rätten att delegera beslutanderätt och ansvar till sektioner och enskilda medlemmar. Fattas beslut i enlighet med delegerat ansvar skall styrelsen fortlöpande underrättas.

4.2§ Tillsättning av ledamot

Om det efter valmötet finns vakanta poster, eller om styrelseledamot avsäger sig sitt uppdrag, så kan styrelsen tillfälligt tillsätta denna post. Den som blivit tillfälligt tillsatt av styrelsen får enbart inneha posten tills nästkommande fyllnadsval.

4.3§ Utskott

Styrelsen innehar rätten att skapa utskott.

Utskott upphör att existera då styrelsen tar beslut om att upphäva dem. 

Ledare för utskott utses av styrelsen och ledaren måste vara medlem i föreningen.

Medlemmar i utskott utses av utskottets ledare och utskottsmedlemmar måste ej vara medlemmar i föreningen.

4.4§ Missförtroendeförklaring 

35 medlemmar eller samtliga revisorer kan väcka fråga om misstroendeförklaring mot styrelseledamot. 

Frågan om misstroendeförklaring anmäls till föreningens styrelse. När sådan anmälan inkommit ska föreningen kalla till medlemsmöte inom tjugoen (21) dagar för att enbart behandla frågan om misstroendeförklaring. Vid fråga om misstroende skall samtliga röster avges genom sluten votering.

Vinner fråga om misstroendeförklaring bifall av två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna entledigas styrelseledamoten från sitt uppdrag. 

Beslut om misstroendeförklaring skall justeras omedelbart.

Misstroendeförklaring kan endast väckas mot styrelseledamot som tillträtt sin post.

Vid missförtroendeförklaring av enskild styrelseledamot skall handlingarna finnas på expeditionen en vecka innan medlemsmötet och skall presenteras på plats och inte som en offentlig handling i event med mera.

5§ Upplösning

Beslut om upplösning ska fattas av två varandra följande ordinarie årsmöten. Beslutet ska fattas med kvalificerad majoritet (2/3 av rösterna). 

Vid upplösning av KAROLIN tillfaller föreningens tillgångar och inventarier Linnékåren till dess att en ny förening med likvärdigt syfte skapas.